logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Dành cho HSSV

Phát tiền Miễn, giảm học phí, Học bổng cho khóa 2016, khóa 2017 và khóa 2018.
Phát cấp bù tiền học phí miễn, giảm 4 tháng cuối năm 2018 cho khóa 2017
Phát cấp bù tiền học phí miễn, giảm 4 tháng cuối năm 2018 cho khóa 2018
Phát tiền học bổng cho khóa 2015, khóa 2016 và khóa 2017.
Phát cấp bù tiền học phí miễn, giảm 4 tháng cuối năm 2018 cho khóa 2016
Bắt đầu từ ngày 11/12/2018 đến hết ngày 20/12/2018, nhà trường tiến hành phát tiền “Miễn, giảm kinh phí đào tạo cho Nữ sinh kỹ thuật” Học kỳ 1 Năm học 2018-2019.
Phát cấp bù tiền học phí miễn, giảm 6 tháng đầu năm 2018 cho khóa 2015, khóa 2016 và khóa 2017.
Phát tiền học bổng cho khóa 2015, khóa 2016 và khóa 2017.
Bắt đầu từ ngày 05/06/2018 đến hết ngày 15/06/2018, nhà trường tiến hành phát tiền “Miễn, giảm kinh phí đào tạo cho Nữ sinh kỹ thuật” Học kỳ 2 Năm học 2017-2018.
Bắt đầu từ ngày 18/12/2017 đến hết ngày 28/12/2017, nhà trường tiến hành phát tiền “Miễn, giảm kinh phí đào tạo cho Nữ sinh kỹ thuật” Học kỳ 1 Năm học 2017-2018.