logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Dành cho HSSV

Phát tiền học bổng cho khóa 2015, khóa 2016 và khóa 2017.
Phát cấp bù tiền học phí miễn, giảm 4 tháng cuối năm 2018 cho khóa 2016
Bắt đầu từ ngày 11/12/2018 đến hết ngày 20/12/2018, nhà trường tiến hành phát tiền “Miễn, giảm kinh phí đào tạo cho Nữ sinh kỹ thuật” Học kỳ 1 Năm học 2018-2019.
Phát cấp bù tiền học phí miễn, giảm 6 tháng đầu năm 2018 cho khóa 2015, khóa 2016 và khóa 2017.
Phát tiền học bổng cho khóa 2015, khóa 2016 và khóa 2017.
Bắt đầu từ ngày 05/06/2018 đến hết ngày 15/06/2018, nhà trường tiến hành phát tiền “Miễn, giảm kinh phí đào tạo cho Nữ sinh kỹ thuật” Học kỳ 2 Năm học 2017-2018.
Bắt đầu từ ngày 18/12/2017 đến hết ngày 28/12/2017, nhà trường tiến hành phát tiền “Miễn, giảm kinh phí đào tạo cho Nữ sinh kỹ thuật” Học kỳ 1 Năm học 2017-2018.
Bắt đầu từ ngày 06/11/2017 đến hết ngày 24/11/2017, nhà trường tiến hành phát tiền “Học Bổng” cho khóa 2014, khóa 2015 và khóa 2016.
Bắt đầu từ ngày 26/10/2017 đến hết ngày 10/11/2017, nhà trường tiến hành phát tiền “Học Bổng” cho khóa 2014, khóa 2015 và khóa 2016.