logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Công khai TC

Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của Bộ Công Thương cho trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng
Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của Bộ Công Thương cho trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng
Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của Bộ Công Thương cho trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng
Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của Bộ Công Thương cho trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng
Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của Bộ Công Thương cho trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng
Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 của Bộ Công Thương cho trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng