logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Biểu mẫu thuế thu nhập cá nhân

30.05.18 | 252 |

DANH MỤC BIỂU MẪU

 

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu 

 Tải

  1

Mẫu đăng ký cấp mã số thuế TNCN                               

     05-ĐK-TCT 

Download

2

Mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh

    20-ĐK-TCT   

Download 

3 Mẫu bản cam kết thu nhập cá nhân

02/CK-TNCN

Download 

4

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân             

02/UQ-QTT-TNC

Download 

5 Bản kê khai về người trực tiếp nuôi dưỡng

21a/XN-TNCN  

Download 
6

Bản kê khai về người tàn tật không có khả năng lao động              

22/XN-TNCN 

Download