logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Phát cấp bù tiền học phí miễn, giảm cho khóa 2015, khóa 2016 và khóa 2017.

05.10.18 | 1186 |

Phát cấp bù tiền học phí miễn, giảm 6 tháng đầu năm 2018 cho khóa 2015, khóa 2016 và khóa 2017.

Ngày 05/10/2018 nhà trường tiến hành phát tiền “Cấp bù tiền học phí miễn, giảm 6 tháng đầu năm 2018” qua tài khoản Ngân hàng Agribank cho Học sinh – Sinh viên khóa 2015, khóa 2016 và khóa 2017.

 

Khoá

Bậc đào tạo

Kỳ

Ghi chú

2017

Cao đẳng ngành

2

6 tháng đầu năm 2018

Cao đẳng các nghề

2

6 tháng đầu năm 2018

Trung cấp chuyên nghiệp

2

6 tháng đầu năm 2018

2016

Cao đẳng các ngành

4

6 tháng đầu năm 2018

Cao đẳng các nghề

4

6 tháng đầu năm 2018

Trung cấp chuyên nghiệp

4

6 tháng đầu năm 2018

2015

Cao đẳng các ngành

6

6 tháng đầu năm 2018

Cao đẳng các nghề

6

6 tháng đầu năm 2018

 

Lưu ý: Những Học sinh – Sinh viên chưa cung cấp số tài khoản, cung cấp sai hoặc mượn tài khoản của người khác đều không được nhận tiền trong đợt này. Đề nghị HSSV chưa có tài khoản khẩn trương liên hệ ngân hàng AgriBank để mở tài khoản và cung cấp cho Phòng Tài chính – Kế toán từ ngày 08/10/2018 đến hết ngày 12/10/2018. Mọi sự chậm trễ nhà trường sẽ không giải quyết.

                                                                                     

       Phòng Tài Chính – Kế toán.